A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2012-2013 CỦA PGD&ĐT PHÚ LƯƠNG

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2012-2013 của PGD&ĐT Phú Lương.

UBND HUYỆN PHÚ LƯƠNG            PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
Số: 247/ PGD&ĐT - GDMN                                        V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ

Giáo dục Mầm non năm học 2012-2013

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Phú Lương, ngày 14 tháng 9  năm 2012

Kính gửi: Các Trường mầm non trong huyện.

            Căn cứ Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non (GDMN), giáo dục phổ thông (GDPT), giáo dục thường xuyên (GDTX), giáo dục chuyên nghiệp (GDCN) năm học 2012-2013;

Căn cứ Quyết định số 1449/QĐ - UBND ngày 10 tháng 7 năm 2012 của UBND tỉnh Thái Nguyên về kế hoạch thời gian năm học 2012 - 2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Công văn số 5369/BGD ĐT-GDMN ngày 20/8/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2012-2013;

          Căn cứ Công văn số 1990/SGD&ĐT - GDMN ngày 06/9/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc về việc Hướng dẫn thực hiện  nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2012-013,

 Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường mầm non thực hiện nhiệm vụ đối với giáo dục mầm non năm học 2012-2013 như sau:

I. NHIỆM VỤ CHUNG

Năm học 2012 – 2013, giáo dục mầm non tập trung triển khai thực hiện:

- Chương trình hành động của Bộ GD&ĐT giai đoạn 2011-2016 thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ với mục tiêu hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi vào năm 2015; thực hiện chiến lược phát triển GDMN năm 2011 - 2015; triển khai thực hiện Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015; tạo chuyển biến cơ bản về chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ phát triển hài  hòa về thể chất, tình cảm, trí tuệ và thẩm mĩ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị tốt cho trẻ vào học lớp 1; giảm tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng trong các cơ sở giáo dục mầm non xuống dưới 4% vào năm 2015;

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phát huy kết quả của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tập trung vào các nội dung: đảm bảo môi trường trường/ lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh với mối quan hệ ứng xử thân thiện giữa các thành viên trong nhà trường;

         - Phát triển về số lượng và chất lượng các trường mầm non đạt chuẩn quốc gia;

Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi đáp ứng yêu cầu phát triển quy mô, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, nhất là đối với vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số để thu hút trẻ đến trường; tập trung ưu tiên cho mẫu giáo 5 tuổi; thực hiÖn tốt việc chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1.

Tiếp tục triển khai Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi, hoàn thành việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí, chăm sóc, giáo dục trẻ.

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phát huy ảnh hưởng của GDMN đối với xã hội, đồng thời tận dụng mọi nguồn lực để phát triển giáo dục mầm non.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Tập trung chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015; các cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Các trường mầm non tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phát huy kết quả cuộc vận động “chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục”, lồng ghép có hiệu quả các cuộc vận động với các hoạt động cụ thể của từng nhà trường nhằm rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong mẫu mực, lối sống lành mạnh, tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí của các cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

Tiếp tục triển khai có chiều sâu phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở các trường mầm non: đảm bảo môi trường sư phạm, xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, giữ gìn mối quan hệ ứng xử thân thiện giữa các thành viên trong nhà trường; tăng cường đổi mới phương pháp giáo dục nhằm phát huy tính tích cực của trẻ, hình thành ở trẻ các phẩm chất mạnh dạn, tự tin trong mọi hoạt động, thân thiện với mọi người xung quanh, lễ phép trong giao tiếp, ứng xử. Đầu tư xây dựng nhà vệ sinh an toàn, sạch sẽ cho trẻ và giáo viên; duy trì việc thực hiện đưa các nội dung giáo dục văn hóa truyền thống thông qua các trò chơi dân gian, làn điệu dân ca…phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và bản sắc văn hóa của địa phương.

Thực hiện nghiêm túc công tác thi đua khen thưởng: 100% các trường mầm non phải  đăng ký thi đua và có kế hoạch, biện pháp thực hiện các chỉ tiêu thi đua đã đăng ký.

2. Công tác phát triển quy mô, mạng lưới trường mầm non - Công tác  phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi

Củng cố, mở rộng quy mô, mạng lưới, đảm bảo lộ trình chuyển đổi trường mầm non Thị Trấn Giang Tiên là trường mầm non bán công sang loại hình trường mầm non công lập theo Quyết định 1359/QĐ-UBND ngày 15/6/2010 về việc chuyển đổi loại hình trường mầm non bán công, dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Quan tâm phát triển các loại hình giáo dục mầm non  phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng nhu cầu gửi con của các bậc phụ huynh trên địa bàn. Tham mưu trình UBND huyện ra quyết định tách trường mầm non Phấn Mễ thành 2 trường mầm non Phấn Mễ và mầm non Phấn Mễ I.

Tập trung chỉ đạo thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi  theo nghị quyết số 37/2012/NQ - HĐND ngày 30/12/2011 của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương về việc thông qua Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2011-2014 huyện Phú Lương, theo đúng lộ trình đến tháng 5 năm 2013 sẽ kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi 5 xã là: Cổ Lũng, Phấn Mễ, Động Đạt, Phú Đô và Yên Đổ;

Tăng cường đảm bảo nguồn lực, điều kiện phổ cập theo quy định: xây dựng phòng học, mua sắm trang thiết bị; tuyển dụng đủ GVMN để tiếp tục huy động 100% trẻ mẫu giáo 5 tuổi đến trường học hai buổi/ngày theo chương trình giáo dục mầm non mới. Thực hiện chế độ, chính sách đối với GVMN, đối với trẻ theo các văn bản quy định hiện hành... Tiếp tục tổ chức tập huấn về thực hiện PCGDMNNT và phần mềm phục vụ phổ cập. Phát triển GDMN cho trẻ em dưới 5 tuổi ở những nơi có điều kiện.

Đảm bảo trẻ mẫu giáo 5 tuổi được quan tâm, được chuẩn bị tốt tiếng Việt và chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ vào lớp 1.

Tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường mầm non ở tất cả các độ tuổi, làm tốt công tác điều tra để thống kê số trẻ tại các nhóm trẻ gia đình. Đảm bảo tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ tăng từ 3-4% (hiện nay tỷ lệ huy động của toàn huyện là 23,0%, tỉnh là 25,5%), mẫu giáo từ 2-3 % (hiện nay tỷ lệ huy động của toàn huyện là 91,0%, tỉnh là 91,51%). Phấn đấu tỷ lệ chung toàn huyện đạt 27% trẻ độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo 3 tuổi đạt tỷ lệ 87% (hiện nay 3 tuổi đạt tỷ lệ 81,5%), 4 tuổi  đạt tỷ lệ 96% (hiện nay 4 tuổi đạt tỷ lệ 89,5%), 5 tuổi duy trì đạt tỷ lệ 100%, duy trì 100% trẻ học 2 buổi trên ngày, phấn đấu tắng số trẻ được ăn bán trú tại trường để đạt 95,0% trẻ được ăn tại trường (hiện nay tỷ lệ trẻ ăn bán trú tại trường là 93,1%).

Căn cứ vào kết quả huy động trẻ năm học 2011-2012 và đặc điểm tình hình của các trường mầm non trong huyện. Năm học 2012-2013, tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến trường của từng nhóm trường phấn đấu cụ thể như sau:

* Tỷ lệ huy động trẻ Nhà trẻ:

Nhóm 1: Các trường MN: Sơn Cẩm, Giang Tiên, TT Đu: Tăng 4,0->4,5% so với năm học 2011-2012 .

Nhóm 2: Các trường MN: Khánh Hòa, Cổ Lũng, Tức Tranh, Ôn Lương, Động Đạt, Yên Ninh: Tăng 3,5->4,0% so với năm học 2011-2012 .

Nhóm 3: Các trường MN: Yên Trạch, Phấn Mễ, Yên Đổ, Yên Lạc, Phú Đô, Phủ Lý, Hợp Thành, Vô Tranh: Tăng 3,0->3,50% so với năm học 2011-2012 .

* Tỷ lệ huy động trẻ Mẫu giáo:

Nhóm 1: Các trường MN: Giang Tiên, Ôn Lương, Phủ Lý, Hợp Thành: Giữ nguyên tỷ lệ huy động của năm học 2011-2012 là: 100%.

Nhóm 2: Các trường MN: TT Đu, Yên Trạch, Phú Đô, Yên Đổ: Tăng 2,0->2,5% so với năm học 2011-2012.

Nhóm 3: Các trường MN: Cổ Lũng, Tức Tranh, Yên Lạc, Sơn Cẩm, Khánh Hòa, Yên Ninh: Tăng 2,5->3,0% so với năm học 2011-2012.

Nhóm 4: Các trường MN: Động Đạt, Vô Tranh, Phấn Mễ, : Tăng 3,0->3,5% so với năm học 2011-2012.

3. Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non

3.1. Công tác chăm sóc sức khoẻ và nuôi dưỡng 

Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe tại các trường MN. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng, phòng chống béo phì, giảm tỷ lệ trẻ bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân còn 4,2% (hiện nay tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân của toàn huyện là 4,31%, tỉnh là 4,8%), và tỷ lệ trẻ bị suy dinh dưỡng thể thấp còi còn 4,7% (hiện nay tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi của toàn huyện là 4,84%, tỉnh là 5,55%). Các trường mầm non phấn đấu giảm ít nhất 1% số trẻ suy dinh dưỡng so với cùng kì năm trước. Tiếp tục chỉ đạo mở rộng mô hình phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ trong các trường mầm non.

Quản lý chặt chẽ chất lượng bữa ăn bán trú, đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và đảm bảo hợp đồng cung cấp thực phẩm đúng thủ tục hành chính trong các trường MN, chỉ đạo tốt việc tính khẩu phần ăn cho trẻ theo khung chương trình GDMN do Bộ GD-ĐT ban hành và theo phần mềm hỗ trợ quản lý nuôi dưỡng dùng cho các trường mầm non đã được triển khai. Đẩy mạnh công tác về chăm sóc dinh dưỡng và bảo vệ sức khỏe trẻ em nhằm giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng. Phấn đấu 100% trẻ được ăn bán trú tại trường mầm non.

Tăng cường các biện pháp phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ trong các cơ sở GDMN, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc ban hành Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non: Các trường mầm non phải thành lập ban chỉ đạo công tác y tế trường học, xây dựng kế hoạch, phòng chống tai nạn thương tích của nhà trường, cuối năm học báo cáo cáo và làm tờ trình (cùng với thời điểm báo cáo tổng kết năm học) đề nghị phòng GD&ĐT xét, (nếu đạt tiêu chuẩn) trình UBND huyện ra quyết định công nhận đơn vị đạt tiêu chuẩn trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích.

Chủ động phòng chống dịch bệnh trong trường mầm non, giữ gìn môi trường sinh hoạt, dụng cụ ăn uống, đồ dùng, đồ chơi của trẻ của trẻ sạch sẽ để phòng chống một số bệnh do virut gây ra, dễ lây lan và gây nguy hiểm tới tính mạng của trẻ.

Chỉ đạo các trường mầm non thực hiện tốt công tác y tế trường học, phối hợp với ngành y tế trong việc tổ chức cân đo, theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ, khám sức khỏe định kỳ, quản lý sức khỏe, tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh cho trẻ.

Triển khai kế hoạch hành động của ngành về giáo dục phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2011-2015, tập trung nâng cao kiến thức, kĩ năng phòng chống, giảm thái độ kì thị và hành vi phân biệt đối xử của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên, phụ huynh trong các trường mầm non của toàn huyện.

Nâng cao nhận thức và kỹ năng thực hành cho cán bộ, giáo viên về công tác phòng ngừa, ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai trong các cơ sở GDMN nhằm từng bước đưa nội dung giáo dục phòng ngừa, ứng phó với biến đổi khí hậu và thảm họa thiên tai vào các trường mầm non.

3.2. Thực hiện Chương trình giáo dục mầm non 

Duy trì  100% các nhóm  lớp thực hiện chương trình GDMN mới. Đầu tư, trang bị đồ dùng, đồ chơi, thiết bị giáo dục, đặc biệt chú trọng tới các thiết bị đồ chơi rèn luyện thể lực cho trẻ. Chỉ đạo thực hiện xây dựng môi trường giáo dục phát triển thể chất và nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển thế chất cho trẻ.

100% các lớp 5 tuổi thực hiện sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi nhằm nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN. Tăng cường tuyên truyền rộng rãi bằng mọi hình thức cho các bậc cha mẹ và cộng đồng hiểu và biết cách sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi trong việc theo dõi sự phát triển của trẻ để có biện pháp phối hợp tác động kịp thời giữa gia đình và nhà trường giúp trẻ phát triển tốt, tạo nền tảng vững chắc cho trẻ bước vào lớp 1.

Tăng cường trao đổi, học tập, rút kinh nghiệm và hỗ trợ việc thực hiện chương trình GDMN cho các cán bộ quản lí, chỉ đạo và các giáo viên của trường mầm non. Đặc biệt, tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình GDMN cho các trường còn nhiều khó khăn như: Yên Lạc, Yên Trạch, Phú Đô.

Tuyệt đối không ép trẻ tập đọc, viết chữ, học trước chương trình lớp 1. Cần phát huy sáng tạo trong việc đổi mới phương pháp GDMN, tăng cường các biện pháp chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số ở các trường có nhiều trẻ em dân tộc thiểu số như: Yên Lạc, Yên Trạch, Phú Đô, Động Đạt, đảm bảo 100% trẻ mẫu giáo DTTS được chuẩn bị tiếng Việt trước khi vào lớp .

Tổ chức tổng kết 4 năm thực hiện chương trình GDMN và sơ kết 3 năm thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi vào năm 2013.

3.3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong trường mầm non.  

Tăng cường đầu tư trang thiết bị ứng dụng CNTT và bồi dưỡng giáo viên, đảm bảo 100% các trường được trang bị máy tính và kết nối internet. Căn cứ kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2006 - 2010 rà soát kết quả ứng dụng công nghệ thông tin của đơn vị để tiếp tục xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và tự bồi dưỡng trong giai đoạn 2010 - 2015 phấn đấu năm học 2012 - 2013 có  90% CBQL và giáo viên có khả năng khai thác, sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục, góp phần đổi mới phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ trong các trường mầm non.

Sử dụng hợp lý các phần mềm quản lí, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ (phần mềm dinh dưỡng, Kidsmart, Happykid...) và các phần mềm xây dựng bài giảng tương tác điện tử.

3.4. Tiếp tục thực hiện lồng ghép các nội dung giáo dục an toàn giao thông, giáo dục bảo vệ môi trường,  giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và giáo dục tài nguyên môi trường, biển, hải đảo vào chương trình giáo dục mầm non.

Thực hiện lồng ghép tích hợp các nội dung giáo dục an toàn giao thông, giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và giáo dục tài nguyên môi trường, biển, hải đảo vào chương trình giáo dục mầm non.

Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục thực hành, trải nghiệm giúp trẻ hình thành những hành vi ứng xử đúng đối với môi trường, thói quen tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt, thực hiện đúng các quy định an toàn giao thông.

Tổ chức tập huấn “Hướng dẫn tích hợp nội dung giáo dục tài nguyên, môi trường biển, đảo vào chương trình giáo dục mẫu giáo 5 tuổi” cho cán bộ quản lý và giáo viên.

4. Nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL và giáo viên

Xây dựng đội ngũ CBQL và giáo viên mầm non đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non và triển khai thực hiện Phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi. Phấn đấu 100% CBQL đạt trình độ trên chuẩn và 45% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn (hiện nay tỷ lệ CBQL trên chuẩn của toàn huyện là 79,16%, tỉnh là 86,85%, tỷ lệ GV trên chuẩn của toàn huyện là 39,62%, tỉnh là 43,29%, tỉnh phấn đấu tỷ lệ CBQL trên chuẩn 100% và GV trên chuẩn 45%).

      Chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực cho CBQL cơ sở GDMN về quản lý trường học, hiểu biết, nắm vững và triển khai có hiệu quả các văn bản quy định hiện hành, đặc biệt là quản lí công tác phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non. Tăng cường vai trò của cán bộ quản lí các trường trong việc tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non.

Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên về đổi mới phương pháp, kỹ năng nghề nghiệp; đổi mới nội dung, hình thức bồi dưỡng, tăng cường bồi dưỡng theo cụm trường, tự bồi dưỡng tại các trường nhằm đảm bảo giáo viên có đủ năng lực, chủ động lựa chọn nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với đối tượng trẻ theo chương trình giáo dục mầm non. Tạo điều kiện, khuyến khích giáo viên tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, không có giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo. Tăng cường sự giúp đỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện công tác giáo dục mầm non giữa các trường mầm non trên địa bàn.

Thực hiện quản lí, đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non (ban hành theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) và đội ngũ hiệu trưởng, phó hiệu trường mầm non theo Chuẩn của Bộ Giáo dục quy định, đảm bảo chất lượng của đội ngũ tương xứng với trình độ được đào tạo, bồi dưỡng.

Về chính sách đối với giáo viên, nhân viên: Phòng Giáo dục và Đào tạo tích cực tham mưu với lãnh đạo các cấp để thực hiện chế độ, chính sách về đào tạo, tuyển dụng giáo viên, nhân viên văn thư cho các trường mầm non phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở GDMN. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị, đoàn thể để cùng chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng của giáo viên mầm non,  đảm bảo cho giáo viên mầm non được hưởng lương theo ngạch bậc và nâng lương theo định kỳ.

Rà soát đội ngũ cán bộ quản lý, kịp thời bổ sung ở những nơi còn thiếu. Đảm bảo cán bộ quản lí, chỉ đạo giáo dục mầm non các cấp có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, góp phần chỉ đạo triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của ngành, thúc đẩy sự phát triển nhanh, mạnh và bền vững của cấp học mầm non.              

5. Về cơ sở vật chất, thiết bị và kinh phí giáo dục mầm non

Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nguồn vốn kiên cố hoá trường học và nguồn kinh phí của địa phương để xây mới, xóa phòng học tạm, đảm bảo có đủ phòng học an toàn cho GDMN, ưu tiên đủ phòng học cho trẻ 5 tuổi. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, thu hút các nguồn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, công trình vệ sinh, nguồn nước sạch, bếp ăn, mua sắm đồ dùng đồ chơi, thiết bị trong lớp và khu vui chơi ngoài trời cho trẻ ...

Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng nâng cao chất lượng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia theo chương trình số 545/CTr -UBND ngày 19/7/2011 của  UBND huyện Phú Lương về chương trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2011-2015. Rà soát, đầu tư, nâng cấp, sửa chữa  đối với các trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia cách đây năm năm trở lên đó là các trường:  MN TT Đu (đã công nhận đạt chuẩn quốc gia năm 2005 - 2006), MN Hợp Thành (đã công nhận đạt chuẩn quốc gia năm 2006-2007), MN Ôn Lương (đã công nhận đạt chuẩn quốc gia năm 2007-2008) theo các tiêu chuẩn được quy định tại Quyết định số 36/2008/QĐ-BGDĐT để đề nghị công nhận lại. Tháng 10/2012 đề nghị công nhận trường mầm non Phấn Mễ đạt chuẩn quốc gia mức độ1. Trong năm học 2012 - 2013 xây dựng trường mầm non Yên Trạch đạt chuẩn quốc gia mức độ1. Theo lộ trình phấn đấu đến năm 2015 có trên 65% số trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.  

Các trường mầm non cần có kế hoạch tăng cường đầu tư trang thiết bị giáo dục, tài liệu, học liệu, phương tiện cho các cơ sở GDMN, ưu tiên đối với các lớp mẫu giáo 5 tuổi theo Danh mục và Tiêu chuẩn kĩ thuật Đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu cho giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

                 Phòng GD&ĐT sẽ tăng cường kiểm tra công tác mua sắm, tự làm, sử dụng và bảo quản đồ dùng đồ chơi, thiết bị tại các trường mầm non.

             6. Thực hiện công bằng trong giáo dục mầm non

Kiểm tra đôn đốc việc thống kê và quản lý đối với các nhóm trẻ, gia đình, nhóm trẻ tư thục, quan tâm ưu tiên trẻ thiệt thòi. Thực hiện nghiêm túc việc hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo ở địa bàn đặc biệt khó khăn, có hoàn cảnh khó khăn đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non theo Quyết định số 239/QĐ-TTg, Quyết định số 60/QĐ-TTg, Quyết định số 2123/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; miễn giảm học phí học tập cho trẻ theo Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 15/11/2011 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ, tạo điều kiện để trẻ được đến trường mầm non.

Phối hợp thực hiện việc chuyển giao trẻ khuyết tật mầm non vào tiểu học, đảm bảo quá trình giáo dục của trẻ đươc liên thông giữa hai cấp học. Tăng cường tập huấn cho giáo viên, nhân viên của các nhà trường, tuyên truyền cho cha mẹ trẻ và cộng đồng về giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, chống phân biệt đối xử đối với trẻ khuyết, kì thị đối với trẻ nhiễm HIV. Phát huy những kết quả đạt được trong hoạt động phối hợp với các tổ chức quốc tế, tăng cường học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị trong và ngoài tỉnh về các biện pháp quản lí chỉ đạo công tác giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, các nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ khuyết tật để thực hiện có hiệu quả và phù hợp.

Triển khai sử dụng tài liệu Hướng dẫn chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo vùng dân tộc thiểu số trong tất cả các trường có trẻ dân tộc thiểu số chưa thành thạo tiếng việt. Các trường này cần có kế hoạc bồi dưỡng chuyên môn và tiếng dân tộc cho giáo viên dạy trẻ dân tộc thiểu số để làm tốt việc chuẩn bị tiếng Việt giúp trẻ vào học lớp 1 thuận lợi.

7. Công tác phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ, cộng đồng và tuyên truyền về giáo dục mầm non

Tiếp tục đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến những quy định của ngành, những kiến thức nuôi dạy con cho các bậc cha mẹ và cộng đồng vào kế hoạch nhiệm vụ năm học để chỉ đạo thực hiện nhằm từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành chức năng trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thông tin, truyền thông, làm thay đổi nhận thức của xã hội với cấp học mầm non.

Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ quản lí, giáo viên về kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, phối hợp với các bậc cha mẹ và cộng đồng. Tìm nguồn đầu tư kinh phí, các trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ.

Đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền và tài liệu truyền thông kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ cho các bậc cha mẹ phù hợp với nhiệm vụ của ngành học và điều kiện thực hiện ở các vùng, miền. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nội dung, hình thức tuyên truyền ở các đơn vị, đưa vào tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm.

Tăng cường các bài viết mang tính định hướng, chỉ đạo chuyên môn của cấp học; tích cực giới thiệu các sáng kiến kinh nghiệm hay về công tác quản lý, chăm sóc và giáo dục trẻ (tuyệt đối không sao chép, photo những sáng kiến kinh nghiện trước đó).

8. Về công tác quản lý

8.1. Thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non

Phòng GD&ĐT tích cực tham mưu để hoàn thành việc chuyển đổi loại hình trường theo đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt đúng lộ trình và tiến độ. Đề xuất các chính sách Phát triển triển giáo dục mầm non, kế hoạch xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, chính sách cho giáo viên mầm non.... nhằm nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, tạo điều kiện thuận lợi hoàn thành mục tiêu phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi.

Tiếp tục tổ chức tập huấn, phổ biến và hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN mới được ban hành. Tăng cường việc kiểm tra, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các văn bản trong quản lí, chỉ đạo hoạt động của các cấp quản lí chỉ đạo đối với các trường mầm non, đặc biệt đối với các nhóm trẻ tư thục và nhóm trẻ gia đình.

8.2. Quản lý và phát huy hiệu quả các dự án

Tăng cường huy động thêm các nguồn lực phục vụ quản lý chỉ đạo và nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục mầm non thông qua các dự án phối hợp với các đơn vị có liên quan, các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước.

          Đón nhận và triển khai Tiểu dự án “Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ MN”

8.3. Công tác thanh tra, kiểm tra

Thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non ở các cơ sở GDMN, làm cơ sở để thực hiện đánh giá ngoài theo Thông tư số 07/2011/TT-BGDĐT ngày 17/2/2011 ban hành Quy định Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non và Thông tư số 45/2011/TT-BGDĐT ngày 11/10/2011 về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non, Quyết định số 36/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/ 2008 về Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia,

Căn cứ Thông tư số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 về Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục để kiểm tra nhóm trẻ tư thục xóm Yên Thủy 4 - xã Yên Lạc về các điều kiện đảm bảo chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhóm trẻ.

Trong năm học phòng GD&ĐT thanh tra toàn diện 4 trường mầm non, kiểm tra đột xuất 100% các trường mầm non, đồng thời tăng cường dự sinh hoạt chuyên đề cấp trường, cấp cụm. Đặc biệt phòng GD&ĐT sẽ dự họp hội đồng sư phạm và dự giờ tham gia hoạt động giảng dạy của cán bộ quản lý một số trường mầm non.

      Tăng cường rà soát, thống kê các nhóm trẻ gia đình. Tham mưu với chính quyền địa phương về tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra, cấp giấy phép hoạt động cho các nhóm, lớp đủ điều kiện và kiên quyết đóng cửa những nhóm, lớp không đủ điều kiện.

8.4. Thực hiện cải cách hành chính

Đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hàng tháng kịp thời, có chất lượng (báo cáo định kỳ vào ngày 24 của tháng, nếu vào ngày nghỉ nộp trước ngày quy định). Tăng cường trao đổi văn bản hành chính điện tử, ứng dụng CNTT vào quản lý văn bản, quản lý hành chính. Thống nhất biểu mẫu, nội dung, hình thức các báo cáo và thời hạn báo cáo. Việc đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo sẽ là một trong những tiêu chí để phòng Giáo dục đánh giá thi đua của các trường MN.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Hiệu Trưởng các trường mầm non trong huyện căn cứ vào nội dung tại văn bản hướng dẫn này và tình hình cụ thể của đại phương xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các trường cần báo cáo để Phòng Giáo dục và Đào tạo kịp thời chỉ đạo giải quyết.

Nơi nhận:

- Như  gửi;

- Sở GD&ĐT;

- Lưu: VT,  GDMN.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Khánh

KẾ HOẠCH

TRỌNG TÂM CÔNG TÁC NĂM HỌC 2012 -2013

Cấp học mầm non huyện Phú Lương

(Kèm theo công văn số: 247/PGD&ĐT-GDMN ngày 14 tháng 9 năm 2012)

THỜI GIAN

NỘI DUNG TRỌNG TÂM

Tháng 8/2012

- Dự các lớp tập huấn tại Sở Giáo dục.

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị, chuyên môn cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

- Chỉ đạo hoàn thành điều tra hộ gia đình cho phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.

- Xây dựng hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2012-2013.

- Chỉ đạo các trường chuẩn bị các điều kiện cho công tác khai giảng năm học mới.

Tháng 9/2012

- Dự khai giảng tại một số trường mầm non.

- Kiểm tra kỹ thuật trường MN Phấn Mễ đạt Chuẩn Quốc gia.

- Kiểm tra tình hình đầu năm học.

- Kiểm tra các nhóm trẻ gia đình, nhóm trẻ tư thục.

- Làm báo cáo tình hình đầu năm học.

- Tổ chức hội nghị giao ban đầu năm của cấp học.

- Hoàn thành hồ sơ thẩm định cấp huyện và đề nghị cấp tỉnh kiểm tra công nhận trường mầm non Phấn Mễ đạt Chuẩn Quốc gia.

- Phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng và Bệnh viện Phú Lương tổ chức tập huấn VSATTP và khám sức khỏe định kỳ cho giáo viên nuôi dưỡng tại các trường mầm non.

- Tham gia các lớp tập huấn chuyên môn của Sở GD và tổ chức triển khai tại huyện.

Tháng 10/2012

- Dự sinh hoạt chuyên môn lần 1 do Sở GD tổ chức.

- Kiểm tra các nhóm trẻ gia đình, nhóm trẻ tư thục, kiểm tra công tác phổ cập, kiểm tra chuyên môn, kiểm tra bếp ăn, dự sinh hoạt chuyên môn và họp hội đồng một số trường mầm non.

- Thanh tra toàn diện 1 trường mầm non.

- Kiểm tra công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia.

- Chỉ đạo các trường tổ chức thi GVDG cấp trường vòng 1.

- Tham gia các lớp tập huấn chuyên môn của Sở GD và tổ chức triển khai tại huyện.

Tháng 11/2012

- Kiểm tra việc thực hiện thí điểm Bộ Chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi.

- Kiểm tra công tác phổ cập, kiểm tra chuyên môn, kiểm tra bếp ăn, dự sinh hoạt chuyên môn và họp hội đồng một số trường mầm non.

- Thanh tra toàn diện 1 trường mầm non.

- Kiểm tra công tác chuẩn bị Tiếng Việt cho trẻ 5 tuổi trường có nhiều trẻ em dân tộc thiểu số và thực hiện tài liệu "Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục mầm non dùng cho giáo viên vùng khó khăn".

- Kiểm tra tiến độ xây dựng trường Chuẩn Quốc gia.

- Tổ chức chuyên đề cấp huyện.

- Chỉ đạo các cụm tổ chức sinh hoạt cụm lần 1.

Tháng 12/2012

- Thanh tra toàn diện 1 trường mầm non.

- Kiểm tra công tác phổ cập, kiểm tra chuyên môn, kiểm tra bếp ăn, dự sinh hoạt chuyên môn và họp hội đồng một số trường mầm non.

- Chỉ đạo các trường tổ chức sơ kết học kỳ I.

- Làm báo cáo sơ kết học kỳ I.

- Thanh tra toàn diện 1 trường mầm non.

- Chỉ đạo các trường tổ chức thi GVDG cấp trường vòng 2.

Tháng 01/2013

- Dự sinh hoạt chuyên môn lần 2 do Sở GD tổ chức.

- Kiểm tra các nhóm trẻ gia đình, nhóm trẻ tư thục, kiểm tra công tác phổ cập, kiểm tra chuyên môn, kiểm tra công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ, dự sinh hoạt chuyên môn và họp hội đồng một số trường mầm non.

- Thanh tra toàn diện 1 trường mầm non.

- Giám sát công tác đánh giá ngoài của đơn vị chỉ đạo điểm MN Sơn Cẩm

- Tổ chức hội nghị giao ban chuyên môn.

- Chỉ đạo tổ chức sinh hoạt cụm lần 2.

Tháng 02/2013

- Kiểm tra công tác phổ cập, kiểm tra chuyên môn, kiểm tra công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ, dự sinh hoạt chuyên môn và họp hội đồng một số trường mầm non.

- Giám sát công tác đánh giá ngoài của đơn vị chỉ đạo điểm MN Sơn Cẩm

- Tham gia các lớp tập huấn chuyên môn của Sở GD và tổ chức triển khai tại huyện.

Tháng 3/2013

- Kiểm tra tiến độ xây dựng trường Chuẩn Quốc gia.

- Kiểm tra công tác phổ cập, kiểm tra chuyên môn, kiểm tra bếp ăn, dự sinh hoạt chuyên môn và họp hội đồng một số trường mầm non.

- Kiểm tra phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

- Tổ chức chuyên đề cấp huyện.

- Chỉ đạo tổ chức sinh hoạt cụm lần 3.

Tháng 4/2013

- Dự sinh hoạt chuyên môn lần 3 của tỉnh.

- Kiểm tra trường mầm non - Kiểm tra công tác phổ cập, kiểm tra chuyên môn, kiểm tra bếp ăn, dự sinh hoạt chuyên môn và họp hội đồng một số trường mầm non.

- Duyệt kế hoạch phat triền giáo dục

- Tham gia các lớp tập huấn chuyên môn của Sở GD và tổ chức triển khai tại huyện.

Tháng 5/2013

- Làm báo cáo tổng kết năm học và báo cáo chỉ số thi đua.

- Chỉ đạo các trường mầm non tổ chức tổng kết năm học và ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

- Kiểm tra xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

- Kiểm tra công nhận các xã đạt chuẩn phỏ cập và làm báo cáo thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi.

Tháng 6/2013

- Chỉ đạo và kiểm tra một số trường mầm non tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ trong hè.

- Chỉ đạo các trường mầm non bảo quản CSVC trong hè.

Tháng 7/2013

- Dự các lớp tập huấn tại Sở Giáo dục.

- Kiểm tra xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

- Kiểm tra một số trường mầm non tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ trong hè.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hè của Huyện.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 2
Tháng 07 : 95
Năm 2020 : 1.957
Saturday, 11/07/2020 - 15:38|
"AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH- AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG"