Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính
  Đơn vị: Trường mầm non xã Tức Tranh
 Chương: 622 
DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2019
(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-MNTTr-CK ngày 15/01/2019  của Hiệu trưởng trường MN xã Tức Tranh)
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
  Đvt: Triệu đồng
Số TT Nội dungDự toán được giao
ITổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí0
1 Số thu phí, lệ phí 
2Chi từ nguồn thu phí được để lại 
3 Số phí, lệ phí nộp NSNN 
IIDự toán chi ngân sách nhà nước4.078,174
1Chi quản lý hành chính 
2Nghiên cứu khoa học 
3Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề4.078,174
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên4.078,174
3.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0,000
4Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình  
5Chi bảo đảm xã hội   
6Chi hoạt động kinh tế  
7Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 
8Chi sự nghiệp văn hóa thông tin   
9Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn 
10Chi sự nghiệp thể dục thể thao 
11Chi Chương trình mục tiêu