Thực hiện công khai theo thông tư 36 về Đội ngũ, chất lượng, tài chính