A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

nội dung ba công khai thời điểm tháng 5 năm 2019

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào thạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ tình hình thực tế nhà trường triển khai và thực hiện công tác công khai tại đơn vị như sau;

PHÒNG GDĐT HUYỆN PHÚ LƯƠNG

TRƯỜNG MN XÃ TỨC TRANH

                            Biểu mẫu 01

 

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non

Năm học 2018-2019

 

STT

Nội dung

Nhà trẻ

Mẫu giáo

I

Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được

 

 

1

Trẻ chuyên cần

85%

90%

2

Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng

 Giảm xuống mức thấp nhất có thể (7,5%)

Giảm xuống mức thấp nhất có thể (7,5%)

II

Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện

Chương trình giáo dục mầm non do Bộ giáo dục ban hành theo Thông tư 28/2016, ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chương trình giáo dục mầm non do Bộ giáo dục ban hành theo Thông tư 28/2016, ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

III

Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển

 

 

1

Lĩnh vực phát triển thể chất

62/62=100% trẻ được đánh giá đạt các mục tiêu PT

460/460=100% trẻ được đánh giá đạt các mục tiêu PT

2

Lĩnh vực phát triển nhận thức

62/62=100% trẻ được đánh giá đạt các mục tiêu PT

460/460=100% trẻ được đánh giá đạt các mục tiêu PT

3

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

62/62=100% trẻ được đánh giá đạt các mục tiêu PT

460/460=100% trẻ được đánh giá đạt các mục tiêu PT

4

Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ (MG)

 

460/460=100% trẻ được đánh giá đạt các mục tiêu PT

5

Lĩnh vực phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội (Lĩnh vực phát triển tình cảm, xã hội và thẩm mĩ – Nhà trẻ)

62/62=100% trẻ được đánh giá đạt các mục tiêu PT

460/460=100% trẻ được đánh giá đạt các mục tiêu PT

IV

Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non

 

 

 

 

Tức Tranh, ngày 24 tháng 5 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

      

 

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN PHÚ LƯƠNG

TRƯỜNG MN XÃ TỨC TRANH

                              Biểu mẫu 02

 

 

THÔNG BÁO

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2018-2019

STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng tuổi

25-36 tháng tuổi

3-4 tuổi

4-5 tuổi

5-6 tuổi

I

Tổng số trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

1

Số trẻ em nhóm ghép

0

0

0

0

0

0

0

2

Số trẻ em học 1 buổi/ngày

0

0

0

0

0

0

0

3

Số trẻ em học 2 buổi/ngày

522

0

0

62

127

188

145

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

0

0

0

0

0

0

0

II

Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú

522

0

0

62

127

188

145

III

Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe

522

0

0

62

127

188

145

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

522

0

0

62

127

188

145

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

522

0

0

62

127

188

145

1

Số trẻ cân nặng bình thường

541

0

0

78

131

187

144

2

Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân

4

0

0

1

1

1

1

3

Số trẻ có chiều cao bình thường

525

0

0

75

127

181

140

4

Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi

20

0

0

4

4

7

5

5

Số trẻ thừa, cân béo phì

12

0

0

1

0

2

6

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

 

522

0

0

62

127

188

145

1

Chương trình giáo dục nhà trẻ

62

0

0

62

0

0

0

2

Chương trình giáo dục mẫu giáo

464

0

0

0

127

188

145

 

Tức Tranh, ngày 25 tháng 5 năm 2019

                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN PHÚ LƯƠNG

TRƯỜNG MN XÃ TỨC TRANH

                              Biểu mẫu 03

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018-2019

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

 

I

Tổng số phòng

 

Số m2/trẻ em

 

II

Loại phòng học

 

-

 

1

Phòng học kiên cố

12

-

 

2

Phòng học bán kiên cố

4

-

 

3

Phòng học tạm

0

-

 

4

Phòng học nhờ

1

-

 

III

Số điểm trường

2

-

 

IV

Tổng diện tích đất toàn trường (m2)

3.601m2

6,9m2/trẻ

 

V

Tổng diện tích sân chơi (m2)

2.868m2

5,5m2/trẻ

 

VI

Tổng diện tích một số loại phòng

 

 

 

1

Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)

918m2

54m2/ phòng

 

2

Diện tích phòng ngủ (m2)

0

 

 

3

Diện tích phòng vệ sinh (m2)

176m2

11m2 /Phòng

 

4

Diện tích hiên chơi (m2)

224m2

0,43m2/trẻ

 

5

Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2)

0

 

 

6

Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2)

0

 

 

7

Diện tích nhà bếp và kho (m2)

142m2

 

 

VII

Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ)

17

17 bộ/17nhóm (lớp)

 

1

Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định

4

1 bộ/nhóm (lớp)

 

2

Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định

13

1 bộ/nhóm (lớp)

 

VIII

Tổng số đồ chơi ngoài trời

3

3 bộ/sân chơi (trường)

 

IX

Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... )

38

 

 

X

Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định)

102

Số thiết bị/nhóm (lớp)

 

 

XI

 

Nhà vệ sinh

Số lượng(m2)

 

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/trẻ em

 

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

 

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

0

0

16

0

0,22

 

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

0

0

0

0

0

 

 

 

Không

 

XII

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

3

 

 

XIII

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

3

 

 

XIV

Kết nối internet

3

 

 

XV

Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục

x

 

 

XVI

Tường rào xây

3

 

 

 

 

Tức Tranh, ngày 25 tháng 5 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

                

 

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN PHÚ LƯƠNG

TRƯỜNG MN XÃ TỨC TRANH

                              Biểu mẫu 04

 

 

 

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018-2019

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng IV

Hạng III

Hạng II

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

49

0

0

28

7

14

0

21

6

6

21

18

0

0

I

Giáo viên

37

0

0

24

7

6

0

21

5

4

18

18

0

0

1

Nhà trẻ

6

0

0

2

2

2

0

3

1

0

3

3

0

0

2

Mẫu giáo

31

0

0

22

5

4

0

18

4

4

15

14

0

0

II

Cán bộ quản lý

3

0

0

3

0

0

0

0

1

2

3

0

0

0

1

Hiệu trưởng

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

2

Phó hiệu trưởng

2

0

0

2

0

0

0

0

1

1

2

0

0

0

III

Nhân viên

10

0

0

1

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Nhân viên văn thư

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Nhân viên kế toán

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Thủ quỹ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Nhân viên y tế

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Nhân viên nấu ăn

8

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

Tức Tranh, ngày 24 tháng 5 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 4
Tháng 12 : 29
Năm 2020 : 3.693
Friday, 04/12/2020 - 14:14|
"AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH- AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG"